ย้อนอดีตไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2514 อาจารย์ ดร.กมล ชูทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการ และผู้ก่อตั้งโรงเรียนตั้งตรงจิตร พณิชยการ และ อาจารย์วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ผู้อำนวยการคนปัจจุบันได้เปิดดำเนินกิจการโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ ซึ่งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แทนวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ซึ่งเป็นของรัฐบาลและได้ย้ายไปอยู่ที่บางมดจนถึงปัจจุบัน โดยอาจารย์ ดร.กมล และอาจารย์วิภาพรรณ ได้รับการ อุปถัมภ์จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณุณสิริ) สมเด็จพระสังฆราช และพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (กมล กมโล) ในครั้งแรก โรงเรียนได้ขออนุญาตโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตรวัดพระเชตุพนใช้อักษรย่อสีแดง พ.ต.พ. ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการเพื่อความเหมาะสม แต่ยังใช้ตัวอักษรย่อว่า พ.ต.พ. เมื่อเปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนมาก เพราะอาศัยชื่อโรงเรียนรัฐบาล แต่ กาลเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าเราประสบผลสำเร็จ เพราะมีมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน เพราะในปัจจุบันเรามีนักเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายถึง


6,000 คน ส่วนเครื่องแบบของนักเรียนในยุคนั้น นักเรียนชายนุ่งกางเกงขาสั้น สีดำ เสื้อขาว ปัก พ.ต.พ. สีแดงพร้อมเลขประจำตัว ที่อกเสื้อด้านซ้าย นักเรียนหญิงแต่งการ เหมือนนักเรียนเตรียมอุดม ปักชื่อโรงเรียนย่อ และเลขประจำตัวสีแดงเหมือนนักเรียนชาย ยังจำได้ว่า นักเรียนคนแรกของโรงเรียน ที่ใช้เลขประจำตัว 0001 คือ นางสาวดวงจันทร์ ศรีสงคราม

จากการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทำให้โรงเรียนได้รับความนิยม จากผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนมากขึ้น จึงขยายเปิดทำการเรียนการสอนในภาคบ่าย ซึ่งในสมัยนั้นขออนุญาตยากมาก จึงได้ขอซื้อใบอนุญาตจาก โรงเรียนพระนครพณิชยการมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร โรงเรียนของเราจึงมีอาจารย์ใหญ่ 2 คน ตั้งแต่นั้นมา คือ อาจารย์บัญญัติ ลาชโรจน์ รับผิดชอบในภาคเช้า คือโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ และอาจารย์เจิม เมี่ยงมุกข์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างสี่พระยาเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพณิชยการ ตั้งตรงจิตร ในภาคบ่าย และต่อมาเปลี่ยนเป็นอาจารย์บัณฑิต บุณญาคม อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตรวิทยาลัย (วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนในปัจจุบัน) ได้รับความเชื่อถือจากผู้ปกครองในด้านของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนส่งบุตร หลานมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมากจนมีนักเรียนเต็มทั้งสองรอบ ต่อมามีการ เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบนักเรียนชายจากกางเกงขาสั้นสีดำเป็นกางเกงขายาวสี กรมท่าส่วนเสื้อยังคงปักอักษรย่อตามเดิม ส่วนนักเรียนหญิงเปลี่ยนมาเป็นเครื่องแบบปัจจุบันคือ มีเข็ม กระดุม และหัวเข็มขัด เป็นเรือสำเภา โรงเรียนได้สร้างอาคารโรงอาหาร คือส่วนที่เป็นห้องพักครูในปัจจุบัน และอาคาร 4 บริเวณโรงรถเก่า หลังจากนั้นได้เชิญรูปปั้นคุณประยงค์มาไว้ ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน