พันธกิจ ( Mission )

  1. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้านบริหารธุรกิจก้าวสู่อาเซียน
  2. ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาสังคม และชุมชน
  3. ให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพ แก่สังคมและชุมชน เพื่อการสร้างอาชีพและการพัฒนาอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม