อ.ประไพ  เพชรแดง
(หัวหน้างานแนะแนว)
 อ.เบ็ญจมาศ รอดพิทักษ์
อ.ขจร แก้วจรัส
อ.โสภณ การะพิมพ์ 
อ.ยุวดี ชีชนะ
อ.จิโรจ ศรีธรรมา
 อ.ดวงแข ศรีธรรมมา
 อ.เจษฏา เทพรักษา
อ.ไพรัตน์ ลิ้มปองทรัพย์
อ.พจนีย์ สกุลนา
อ.สุกัญญา เที่ยงเอม

>>กลับสู่หน้าหลักคณาจารย์ของโรงเรียน