เป้าหมาย ( Goal )

  1. มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคมอย่างยังยืน
  2. เป็นสถานศึกษาที่มีการบริการเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ผลิตบุคลากรที่ดีมีศักยภาพงานอาชีพสามารถแข่งขันได้
  3. ให้เป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีความแข็งแรงตามมาตรฐานการศึกษาเป็นที่พึ่งของสังคมได้