เราเป็นชาวตั้งตรงจิตรพณิชยการ
แหล่งสถานวิชาการนานยิ่งใหญ่
ใบโพธิ์ทองเด่นเรืองรองผ่องอำไพ
เราทุกคนภูมิใจในสถานเนา  

แม้เราเล่นหรือเราเรียนหมั่นเพียรขยัน
ผูกสัมพันธ์ รวมน้ำใจทั้งใหม่เก่า
มุ่งสร้างสรรค์เพื่อสถานถิ่นบ้านเรา
ร่วมรักวงศ์พงศ์เผ่าเฝ้าแต่ฝันใฝ่

จิตเรารวมสรวมชีพชีวันหมั่นรำลึก
ชื่อเราก้องกึกระลึกโพธิ์ทองเกียรติก้องเกริกไกร
รักระเบียบ รักวินัย รักชาติไทย
ไม่หวั่นไหว สมใจ เราทั่วทุกตัวตน  

ทั้งจรรยามารยาทองอาจพร้อม
ศรัทธาน้อมนบอาจารย์งานเข้มข้น
พระประธานบันดาลคิดจิตโสภณ
ตั้งตรงจิตรทุกคนร่วมรักสามัคคี