คณะกรรมการบริหารได้กำหนดปรัชญาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ ดังนี้