ปณิธาน

    ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการสอนของโรงเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ โดยเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพอย่างแท้จริง ตรงตามความมุ่งหมายของหลักสูตร ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อได้ ผู้เรียนต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และประกอบอาชีพได้อย่าง มีประสิทธิภาพ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นคนเก่ง คนดี ให้แก่สังคมไทยในอนาคต