สรุปผลงานวิจัยเพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2551-2553
วิจัยชั้นเรียน : เรื่องการเปรียนเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวิธีการสอนแบบปกติถึงวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
วิจัยชั้นเรียน : การใช้แบบฝึกการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงการของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 สาขางานการขาย
วิจัยชั้นเรียน : เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพที่มีต่อการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ-พณิชยการตั้งตรงจิตรตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
วิจัยชั้นเรียน : การใช้หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียน  ชั้น  ปวช. ปีที่ 2 โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ