สำนักอำนวยการ

มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการวางแผนงานและการบริหารงบประมาณตามแผนงานการบริการเงินตามนโยบายการสรรหาและพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนทำงานวิจัย เพื่อนำผลมาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงในประสิทธิภาพการทำงานของโรงเรียนในด้านการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น มีขอบข่ายการรับผิดชอบดังนี้

  • จัดทำแผนงานประจำปี โดยคมการดำเนินงานทุกด้านของโรงเรียนและแสดงทั้งด้านประมาณการรับการจ่าย
  • การดำเนินตามนโยบายด้านการเงิน
  • สรรหา บรรจุแต่งตั้ง และพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการสอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนและจำหน่ายบุคลากรออกนอกทะเบียนโรงเรียน
  • ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนาโรงเรียน การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานในสำนักอำนวยการ
  งานนโยบายและแผน
    งานงบประมาณและการเงิน
    งานบริหารบุคคล
    งานความร่วมมือกับองค์ภายนอก