งานนโยบายและแผน

มีหน้าที่กำหนดนโยบายและวางแผนงานจำทำและเสนองบประมาณพร้อมการจัดการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน