ฝ่ายบริการสถานศึกษา

ฝ่ายบริการสถานศึกษา มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบริการนักเรียนนักศึกษาในด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนมีขอบข่ายการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

  • ควบคุมดูและแผนผังสถานที่ตลอดจนแผนการใช้ห้องเรียนแห้องประกอบรวมทั้งแผนการพัฒนาบริเวณอาคารสถานที่
  • ควบคุมดูแลงานทะเบียนพัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ให้เป็นปัจจุบัน
  • ควบคุมงานวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โสรทัศนูปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
  • ควบคุมดูแลงานรักษาความสะอาด ตกแต่ง บริเวณอาคารสถานที่ ตลอดจนไฟฟ้า ประปา และ เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี
  • ควบคุมดูแลความปลอดภัยภายใน จัดเวรยามดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และ ภัยอื่นๆ
  • ควบคุมดูแลดำเนินการจัดหา จัดซื้อและจัดจ้างพนักงาน นักการภารโรง ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
  • ควบคุมดูแลและให้บริการยานยนต์ทุกชนิดของสถานศึกษา
  • ประสานงานเกี่ยวกับความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ กับฝ่ายต่างๆ
  • ให้บริการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารและการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
  • ให้บริการห้องพยาบาล


หน่วยงานฝ่ายบริการสถานศึกษา
  งานพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
    งานสวัสดิการนักเรียน-นักศึกษา
    งานห้องพยาบาล