ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา

มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการควบคุมสอดส่อง ดูแลความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนโดยให้สอดคล้องกับระเบียบข้อปฏิบัติว่าด้วยการควบคุม ความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา ของกระทรวง ศึกษาธิการและพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน พุทธศักราช 2546 ขอบข่ายความรับผิดชอบ ดังนี้

1.ปกครองควบคุมดูแลและอบรมนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบของสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อปรับปรุงแก้ไขความประพฤตินักศึกษาที่มีปัญหา 
3.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเช่นสถานศึกษาในเครือโรงเรียนใกล้เคียงและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม และ
ควบคุมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
4.ดำเนินการลงโทษนักศึกษาที่กระทำความผิดและดำเนินการให้มีการอภัยโทษนักศึกษาที่เคยได้รับโทษกลับประพฤติตนเป็น 
ประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยควบคุมความประพฤตินักศึกษาโรงเรียน พ.ศ. 2547 
5.เสนอแผนงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น 
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา
  งานปกครอง
    งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
    งานแนะแนวประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน