ฝ่ายวิชาการ

มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงานทางด้านการเรียนการสอนให้เป็น ไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและนโยบายของโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1.จัดโปรแกรมการเรียนการสอน ตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
2. ประสานงานการจัดอาจารย์สอน และตารางในแต่ภาคการศึกษา
3. ประสานงานการจัดทำแผนการสอน บันทึกการสอน และพิจารณาตำรา หนังสือคู่มือ และสื่อการสอนต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอน
4. ควบคุมดูแล และนิเทศ การสอนวิชาในภาควิชาที่รับผิดชอบ
5. วิเคราะห์และประเมินผลการเรียนการสอน ตลอดจนรวบรวมและปรับปรุงข้อสอบวิชาต่าง ๆ ในภาควิชา
6. ควบคุม ดูแล รักษาและจัดให้มีการซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และสื่อการสอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
7. เสนอแผนงาน และรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารตามลำดับขั้น
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานฝ่ายวิชาการ
  ภาควิชาการบัญชี
    ภาควิชาการเลขานุการ
    ภาควิชาการตลาดและการท่องเที่ยว
    ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    ภาควิชาชีพพื้นฐาน
    ภาควิชาปฏิบัติสำนักงาน
    ภาควิชาพื้นฐานทั่วไป
    ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
    ศูนย์วิทยบริการ
    งานฝึกงานนักเรียน-นักศึกษา
    งานวิจัยและพัฒนา