การประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ-โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร

โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ และพณิชยการตั้งตรงจิตร ได้ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะทางวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวดที่ 6 เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้กำหนดให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน  และให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ) ในฐานะเป็นองค์กรมหาชนทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก  เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนนั้น  โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ และพณิชยการตั้งตรงจิตรได้ดำเนินการนำมาใช้

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา


  ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้เรียน ครู และบุคลากร เรื่องประกันคุณภาพ
  ระบบประกันคุณภาพ
  แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพ
  จำนวนตัวบ่งชี้ของ สมศ.รอบสาม ที่จะได้รับการประเมิน