สำนักงานทะเบียนและวัดผล

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบบริการนักเรียนนักศึกษาในด้านการ วัดและประเมินผลการเรียน กรกหลักฐานการศึกษา การรับส่งเอกสาร และการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก มีขอบข่ายการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ หน้าที่ฝ่ายบริการสถานศึกษาและสำนักงานทะเบียนและวัดผล

 • จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา การตรวจหลักฐานต่าง ๆ
 • ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา แต่ละภาคเรียนและภาคฤดูร้อน
 • จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน – นักศึกษา
 • ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
 • รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบและบันทึกลงในระเบียน
  แสดงผลการเรียน (รบ.)
 • ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น สำเนาใบ รบ. หรือใบรับรอง ฯลฯ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตร
 • รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ เช่นการลาออก การพักการเรียน การโอนย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ
 • จัดเก็บหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบมอบตัว ใบ รบ. ประกาศนียบัตร
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงิน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง
 • ให้บริการเอกสารเกี่ยวกับการฝึกงานนอกสถานที่ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ดูแลเก็บรักษา หลักฐานการศึกษาของนักเรียน – นักศึกษาทั้งหมดในโรงเรียน
 • ให้บริการถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หน่วยงานในสำนักงานทะเบียนและวัดผล
  งานทะเบียน
    งานธุรการ
    งานวัดและประเมินผล