ความภาคภูมิใจของเราชาวตั้งตรงจิตร
ผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2550 - 2552

 

ข้อมูล

ปีการศึกษา

2550

2551

2552

ผลรวม

ตัวตั้ง

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ

315

313

431

1,059

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ

811

968

941

2,720

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ

4

15

18

37

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำอยู่ก่อนแล้ว

80

84

89

253

ตัวหาร

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

1,263

1,504

1,668

4,435

ผล
ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี

4.44

4.27

4.12

4.24


ค่าคะแนนที่ได้ 4.24