ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 วิชาเทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ

  ระดับ ปวช.
  ระดับ ปวส.
    หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาให้ถูกต้อง
ถ้าผิดให้ติดต่อเบอร์โทร 081-8232743 อาจารย์รวมพร ประพฤติธรรม