เป้าหมายสูงสุด

มุ่งสร้างนักศึกษาสู่นักธุรกิจมืออาชีพ