ปณิธาน

เป็นผู้นำการศึกษาด้านบริหารธุรกิจสู่ประชาคมอาเซียน