Computer Center
 


ขณะนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำลังดำเนินการสร้าง User เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักศึกษา ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้นักศึกษาใช้ Username และ Password ด้านล่างนี้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตก่อน จนกว่า User ของแต่ละคนจะแล้วเสร็จ

User : demo

Password : 1234


แจ้งให้ทราบ การเข้าใช้งาน E-Learning ให้ใช้ user และ Password ดังนี้

User : ttc

Password : 1234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
 
free counters